Descriere proiect

Titlu/Title

Studii functionale privind efectele consumului de ciuperci salbatice comestibile din România asupra microbiotei umane

Functional studies concerning the effects of Romanian wild edible mushrooms consumption on human microbiota

Cod proiect/Project code: PN-II-RU-TE-2014-4-0061

Acronim: RoBioMush

Durata proiect (luni)/Project Duration (month): 24

Buget proiect/Total Funding (LEI): 520.950

Echipa proiectului/Project team:

Conf. dr./Assoc. Prof. Emanuel Vamanu – project leader

Conf. dr./Assoc. Prof. Diana Pelinescu – member

Cercet?tor dr./Researcher dr. Ionela Sarbu – member

Cercet?tor dr./Researcher dr. Mihaela Ene – member

Drd/PhD student Octavian Pop – member

Drd./PhD student Andreea Pop – member

Proiect/Project: 102/1.10.2015, TE_61

Efectele benefice ale ciupercilor salbatice comestibile sunt atribuite moleculelor bioactive, dintre care unele sunt eliberate dupa digestie in tractul intestinal uman. Proiectul presupune studii interdisciplinare asupra activitatii biologice dupa consumul de ciuperci salbatice, fie direct, fie indirect, prin stimularea tulpinilor microbiene favorabile din microbiota colonului. Studiile in vitro vor fi realizate in sistemele GIS1 si GIS2, fiind determinate statusul antioxidant dupa consumul de ciuperci, proportia dintre diversele tulpini microbiene din microbiota grupurilor tinta specifice si activitatea metabolica. Statusul antioxidant depinde in principal de cantitatea si compozitia compusilor polifenolici. Grupurile tinta vor fi reprezentate de persoane care sufera de dezechilibre nutritionale si boli cardiovasculare. Acest studiu va oferi o simulare precisa a efectului produs de sistemul digestiv uman asupra moleculelor active din ciuperci si o perspectiva despre efectul prebiotic al anumitor specii de ciuperci. Scopul principal va fi selectarea speciilor de ciuperci si a compusilor bioactivi netoxici, care ar putea fi inclusi in noi produse functionale cu efect benefic asupra persoanelor care sufera de dezechilibre nutritionale si boli cardiovasculare, concentrandu-se pe posibilitatea imbunatatirii noilor cerinte nutritionale.

The beneficial effects of wild edible mushrooms are attributed to the bioactive molecules, some of which are released after digestion in human intestinal tract. The project comprises interdisciplinary studies on the biological activity after consumption of wild edible mushrooms either directly or indirectly by stimulating the beneficial microbial strains in the digestive tract microbiota. The in vitro studies will be conducted in the GIS1 and GIS2 systems, and the antioxidant status resulting after mushrooms consumption, the ratio among various microbial strains from the microbiota of specific target groups, the metabolic activity will be determined. The antioxidant status mainly depends on the quantity and composition of the polyphenolic compounds. The target groups will be represented by people suffering from nutritional imbalances and cardiovascular diseases. This study will provide an accurate simulation of the effect produced by the human digestive system on the active molecules of mushrooms, and an insight into the prebiotic effect of certain mushrooms species. The main goal will be to select mushroom species and bioactive compounds without toxicity, which could be included in new functional products with beneficial effect on people suffering from nutritional imbalances and cardiovascular diseases, focusing on the possibility for substantiation of new health claims.

Obiectivul proiectului/Project Objectives:

Obiectivul general al proiectului ROBIOMUSH consta in studii interdisciplinare pentru utilizarea ciupercilor salbatice comestibile ca produse alimentare inovatoare. Scopul principal al acestui proiect este de a selecta specii de ciuperci (noi materii prime) si compusi bioactivi, fara toxicitate, care ar putea fi inclusi in produse functionale cu efect benefic asupra persoanelor care sufera de dezechilibre nutritionale si boli cardiovasculare. Obiectivele specifice sunt prelucrarea materiei prime cu potential nutritional si de promovare a sanatatii, precum si dezvoltarea lanturilor de marketing inter-regionale. Aceste studii vor contribui la intelegerea microbiologiei alimentare, chimiei alimentare, relevantei nutritionale si problemelor toxicologice legate de consumul de ciuperci salbatice comestibile.

The general goal of ROBIOMUSH project consists of interdisciplinary studies to use wild edible mushrooms as innovative food products. The main goal of this project is to select mushroom species (new raw material) and bioactive compounds without toxicity, which could be included in functional products with beneficial effect on people suffering from nutritional imbalances and
cardiovascular diseases. The specific goals are the processing of raw material with high nutritional and health-promoting potential and development of inter-regional marketing chains. These studies  will contribute to the understanding of food microbiology, food chemistry, nutritional relevance and toxicological issues related to consumption of wild edible mushrooms.

Rezultat estimat/Project results:

Prin proiectul ROBIOMUSH se vor obtine rezultate valoroase deoarece compozitia microbiotei si statusul antioxidant vor fi influentate de prezenta si cantitatea compusilor bioactivi. in plus, rezultatele vor putea aduce noi informatii pentru a imbunatatii dieta grupurilor tinta si pentru a realiza diete personalizate, tendinta nou aparuta in domeniul nutritional.

The ROBIOMUSH project will achieve valuable results because microbiota composition and antioxidant status will be influenced by the presence and quantity of bioactive compounds. In addition, the results can bring new information to improve diet of target groups and to achieve personalized nutrition, emerging trend in the field.

Wikipedia logo

Rezultate succinte 2015/Summary results  2015:

 • Compusii fenolici reprezinta principalii compusi bioactivi prezenti in speciile alese (Boletus
  edulis P1, Boletus pinophilus P2, Boletus aureus P3, Armillaria mellea P4, Tuber aestivum P5, Lactarius
  piperatus P6, Lactarius deliciosus P7, Pleurotus eryngii P8, Ramaria botrytis P9, Russula virescens P10, Pleurotus
  djamor M1, Amanita rubescens M2);
 • În majoritatea speciilor de ciuperci luate în lucru s-au identificat anumite flavonoide majoritare;
 • Analiza microbiologica primara a compozitiei microbiotelor tinta a demonstrate o relatie directa cu patologia;
 • Analiza microbiologica va îmbunatatii schema terapeutica si regimul alimentar omnivor.
 • Phenolic compounds are the main bioactive compounds present in the choice of species (Boletus
  edulis P1, P2 pinophilus Boletus, Boletus aureus P3, P4 Armillaria Melli, Tuber aestivum P5, Lactarius
  piperatus P6, P7 Lactarius deliciosus, Pleurotus eryngii P8, P9 Ramar botrytis, Russula virescens P10, oyster
  Djamal M1, M2 Amanita rubescens);
 • In most mushrooms species was taken it was identified certain flavonoids majority;
 • Microbiological composition of microbiotas primary target demonstrated a direct relationship with pathology;
 • Microbiological analysis will improve omnivorous diet.

Rezultate succinte 2016/Summary results  2016:

 • speciile de ciuperci  din acelasi gen sunt apropiate din punct de vedere filogenetic in urma analizei moleculare (RFLP);
 • studiile in vitro au aratat o distributie variata dupa consumul de ciuperci;
 • microbiota asociata bolilor cardiovasculare a fost mai stabila comparativ cu cea prezenta in bolile nutritionale;
 • bolile nutritionale determina o schimbare a structurii microbiologice a microbiotei;
 • efectul pozitiv s-a corelat cu prezenta anumitor specii microbiene in microbiota;
 • compozitia nutritionala (compusi bioactivi) din microbiota influenteaza pozitiv capacitatea de combatere a stresului oxidativ;
 • logo realizat, site web si Wikipedia, cerere brevet OSIM depusa, publicare rezultate in Journal of Medicinal Food, Revista de Chimie si alte jurnale incluse in BDI.
 • Mushroom species of the same gender are close in terms of molecular phylogenetic following analysis (RFLP);
 • In vitro studies showed a wide distribution after eating mushrooms;
 • Microbiota associated cardiovascular disease was more stable compared to the present in nutritional diseases;
 • Nutritional diseases cause a change in the structure of the microbiota microbiological;
 • The positive effect was correlated with the presence of certain microbial species in the microbiota;
 • Nutritional composition (bioactive compounds) of microbiota positively influences the ability to fight oxidative stress;
 • Logo was made , website and Wikipedia page, OSIM patent application, publishing results in Journal of Medicinal Food, Chemistry Magazine and other journals included in IDB.

Rezultate succinte 2017/Summary results  2017: